1. Klubbens navn er Esbjerg Skakforening og kan forkortes til ESF. Foreningen har hjemsted i Esbjerg Kommune.

 2. ESFs formål er at udvikle og fremme kendskabet til og interessen for skakspillet i Esbjerg og omegn. Foreningens virksomhed er almennyttig og åben for enhver, som tilslutter sig foreningens formål.

 3. ESFs spillested og spilletidspunkter fastsættes på den årlige generalforsamling, men kan dog, hvis omstændighederne taler derfor, ændres af bestyrelsen eller en ekstraordinær generalforsamling. Spilleaften er tirsdag og kan kun ændres på en generalforsamling.

 4. ESFs adresse er formandens adresse.

 5. ESF er medlem af Dansk Skak Union. Bestyrelsen kan løbende indmelde ESF i andre organisationer, hvis det skønnes af være i foreningens interesse.

 6. Det er ikke tilladt at spille noget andet spil end skak i spillelokalet. Bestyrelsen kan dog tillade arrangementer, der omfatter andet end skak.

 7. Den årlige generalforsamling og evt. ekstraordinære generalforsamlinger er ESFs højeste myndighed.

  1. Den årlige generalforsamling afholdes sidste tirsdag i august måned. Indkaldelse sker med 3 ugers varsel.

  2. Forslag, der ønskes behandlet, skal udformes skriftligt og være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

  3. Hvert medlem har én stemme.

  4. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmødet.

  5. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter ønske derom. Desuden kan formanden eller et flertal af bestyrelsen til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

  6. En generalforsamlingsbeslutning er bindende og kan ikke siddes overhørigt af nogen instans i ESF, såfremt beslutningen er et pålæg.

 8. På den årlige generalforsamling foretages de nødvendigste valg.

  1. Der vælges en bestyrelse på 5 medlemmer, hvor formanden og kassereren udpeges direkte på generalforsamlingen. Såfremt det ikke lykkes at finde en formand og/eller en kasserer konstituerer bestyrelsen sig med en formand og/eller en kasserer.

  2. Formanden og kassereren vælges for 1 år. Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år, dog således, at mindst 1 bestyrelsesmedlem er på valg årligt.

  3. Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen. En første- og en anden suppleant. Valget gælder for 1 år.

  4. Der vælges desuden 2 revisorer samt en revisorsuppleant. Alle er valgt for 1 år.

  5. Valg til andre tillidsposter - f.eks. turneringsleder, bibliotekar, holdleder, juniorleder, klubblad - kan finde sted.

 9. Formanden aflægger beretning på den årlige generalforsamling og der stemmes om denne.

 10. Kassereren fremlægger regnskabet (resultatopgørelse og status) for den forløbne sæson samt budget for den kommende sæson til godkendelse på den årlige generalforsamling.

 11. Regnskabsåret løber fra 1. juli til 30. juni, begge dage incl. Formuen ud over en mindre kassebeholdning skal være placeret i et anerkendt pengeinstitut.

 12. Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.

  2. Formandens beretning.

  3. Kassererens regnskabsaflæggelse samt budgetforslag for den kommende sæson. Under behandlingen af budgetforslaget fastsættes størrelsen af kontingentet.

  4. Indkomne forslag.

  5. Klubturneringen.

  6. Valg.

  7. Valg af årets spiller.

  8. Eventuelt.

 13. Klubben tegnes af formanden og kassereren i forening eller ved en af disses forfald af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

 14. Formanden optræder på ESFs vegne og kan handle og disponere til ESFs bedste og formålets fremme under ansvar overfor en generalforsamling, jævnfør dog § 7.6.

 15. Bestyrelsen

  1. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden samt antallet af møder.

  2. Foruden en evt. konstituering i en formand og/eller en kasserer vælges i bestyrelsen en sekretær, en næstformand og en materialeforvalter.

  3. Et bestyrelsesmedlem må ikke besætte to poster, dog er bestyrelsen ansvarlig for at besætte poster, hvortil valg på generalforsamlingen ikke har fundet sted.

  4. Sekretæren skriver protokol efter hvert møde samt efter enhver generalforsamling. Desuden består sekretærens opgave i bl.a. at udsende meddelelser m.v.. til klubbens medlemmer og andre.

  5. Næstformanden træder i formandens sted, hvis denne er forhindret i at møde eller er bortrejst.

  6. Materialeforvalteren fører kontrol over foreningens materialer, såvel når disse er i klubben som når de er udlånt. Dette regnskab indregnes ved sæsonafslutning i kassererens regnskab.

  7. Første-og/eller andensuppleanten deltager i bestyrelsesmøder, hvis nogen af bestyrelses medlemmerne er forhindret.

  8. Bestyrelsen bør på første bestyrelsesmøde efter den årlige generalforsamling udarbejde programmet for den kommende sæson. Bestyrelsen opstiller en styrkeliste.

 16. Kontingentet

  1. Kontingentet forfalder til betaling i terminens første måned.

  2. Der er i alt to terminer: 2. halvår og 1. halvår.

  3. Kontingentets størrelse fastsættes på den årlige generalforsamling.

  4. Intet medlem kan stå i restance længere end en termin og kassereren skal slette det pågældende medlem af medlemslisten, såfremt beløbet ikke er indbetalt inden 10/9 eller 10/3. Ønsker medlemmet igen indmeldelse i ESF kan dette ske såsnart restancen er betalt. Et slettet medlem p.gr.a. restance kan ikke optages i andre klubber under DSU, før restancen til ESF er betalt.

  5. Nye medlemmer betaler ved indmeldelse i ESF kontingentet for igangværende termin. Slettede medlemmer p.gr.a. restance betragtes som nye medlemmer ved genindmeldelse i klubben.

  6. Formand, kasserer og æresmedlemmer er kontingentfrie.

 17. Udmeldelse af ESF skal ske til kassereren.

 18. Lovændring kan kun ske på en generalforsamling, hvorimod vedtægtsændringer løbende kan foretages af bestyrelsen, jævnfør dog § 7.6. Ved lovændring skal mindst 2/3 af de fremmødte stemme for forslaget. Hvert medlem af ESF har 1 stemme.

 19. Bestemmelse om klubbens ophævelse kan kun ske når mindst 3/4 af samtlige fremmødte på generalforsamlingen stemmer derfor. En sådan beslutning skal bekræftes på en ekstraordinær generalforsamling med simpelt flertal. Ved ophævelse overgår en evt. formue til Esbjerg Skak Union.


Således vedtaget på generalforsamling den 28. august 2001.

§13 er efterflg. indsat efter vedtagelse på generalforsamlingen 27. august 2002

Jesper Lahn Rasmussen